Varola

Varola socken ligger i Kåkinds härad i sydöstra delen av Skövde kommun. Den drygt 32 kvkm stora arealen består av en i de centrala delarna i stort sett helt uppodlad slättbygd på båda sidor om Ösan, medan utkanterna i öster och väster delvis är skogbevuxna. Vattenkraften från Ösan har här liksom på många andra håll utnyttjas till kvarn- och sågdrift. Vid Kvarnegården i norr har dessutom funnits färgeri och vadmalsstamp, vid Broholm låg på 1800-talet ett garveri, och senare ett större mejeri. I socknen fanns också i slutet av 1800-talet ett mindre tegelbruk.

Några herrgårdar har inte funnits i socknen. I Varola, Hallum och Lanna ligger i stället gårdarna samlade i relativt täta byar, glesare gårdsgrupper är Toddestorp och Korgatorp i norr och Boagärdet i söder. Fram till mitten av 1300-talet skall en kyrka ha funnits i Korgatorp, av denna finns dock inga synliga lämningar kvar. Sydost om nuvarande kyrkbyn ligger en grupp fd backstugor och soldattorp. Särskilt Lanna radby är intressant med manbyggnaderna placerade nära sluttningen ned mot Ösan. Gårdarna kallas än i dag för "byggmästarhusen" efter sina upphovsmän. Varola var i likhet med grannsocknen Värsås hemort för många byggmästare under 1800-talet.

Ett markant inslag i landskapsbilden i Varola är de många välbyggda ladugårdar av gråsten, som uppfördes under 1800-talets senare hälft över hela socknen.

Två av Varolas byggmästare, Johannes Larsson och Gustaf Andersson från Lanna, anlitades då den nuvarande sockenkyrkan skulle uppföras år 1864. Den nya kyrkan ersatte då en endast knappt tjugo år gammal föregångare, som till följd av dålig grundläggning hotade att rasa samman. Denna hade i sin tur ersatt det medeltida templet. Den nuvarande kyrkan byggdes på en höjd ett litet stycke österut från den gamla kyrkplatsen, och kom på så sätt att bli ett vida synligt landmärke i trakten.