Väring

Värings socken ligger inom Vadsbo härad i nordöstra delen av Skövde kommun. Socknen upptar en yta av 41 kvkm och består huvudsakligen av slättland, som väster om stambanan och lv 200 är flackt och uppodlat, och öster därom något mer kuperat och täckt av skog och mossmarker. I nordväst når socknen fram till sjön Östen. En större del av Väring ligger som en enklav inom Götlunda och Locketorps socknar i sydost och utgörs främst av skogsbygd. I jordbruksområdet i väster är bebyggelsen lokaliserad till de låga åsar som höjer sig över slätten. Även de gårdar som flyttades ut från byarna vid 1800-talets skiften följer detta mönster. Ett exempel på detta är Tolsgårdarna väster om Värings tätort.

Bankälla är bland de slättbyar i trakten som bibehållit prägeln av en större samlad bybildning även efter skiftena. Hagestad har annars varit den mest betydande stora gården i socknen. I öster dominerar mindre gårdar, småbruk och fd torp, antingen ensamliggande eller samlade i mindre grupper. Öster om tätorten ligger en grupp fd torp och backstugor med typisk lokalisering vid övergången mellan skogs- och odlingsbygder

En tavla på nordväggen av Värings kyrka bär texten "UPPBYGD under Carl XIII Regering, ÅR 1811". Möjligen ingår även delar av den medeltida kyrkan. På 1920-talet fick kyrkan nya klockor. De gamla som var medeltida, finns sedan dess i Seglora kyrka på Skansen i Stockholm.