Våmb

Våmbs socken omedelbart väster om Skövde är den västligaste socknen i Kåkinds härad. Den drygt 15 kvkm stora ytan består i norr huvudsakligen av skogs- och mossmarker på Billingen och dess sluttningar i passet där vägen mot Varnhem och Skara går fram. Till Våmb hör också några mindre enklaver på Billingen, utanför det egentliga sockenområdet, varav en alldeles norr om Simsjön i sydväst. Här har ett stort område med fritidshus vuxit upp under 1900-talet.

Jordbruket har allt mer fått stå tillbaka för andra näringar, stora stenbrott och kalkbruk mm finns eller har funnits i socknens centrala delar. Närheten till Skövde har gjort att socknens östra delar bebyggts med bostadshus.

Viktigare större gårdar i socknen har tidigare varit Persberg och Klasborg. Före skiftet på 1800-talet var bebyggelsen i Våmb samlad till kyrkbyn och Brandstorps by, i dag är gårdarna mera spridda längs sluttningarna i passet genom Billingen. Från 1904 till 1961 gick även Sköfde- Axvalls Järnväg i dalgången mellan Nord- och Sydbillingen. En hållplats fanns då vid Våmbskleven. Sedan rälsen revs upp har banvallen i senare tid iordningställts till gång- och cykelväg.

Våmbs lilla romanska kyrka hör till landets mest kända medeltida kyrkor. Den välproportionerade kyrkan är byggd på 1100-talet och bevarar det typiska utseendet med långhus, kor och halvrund absid.