Vad

Vad är den nordligaste socknen i kommunen och omfattar ett drygt 10 kvkm stort slättområde kring ån Tidan, strax öster om dess utlopp i sjön Östen. Nära sjön består de odlade arealerna liksom i grannsocknen Flistad av gammal sjöbotten, frilagda i samband med stora sjösänkningsföretag under 1800-talet. Endast nordost om ån finns ett mindre skogsområde på gränsen mot Töreboda. Socknens östligaste delar genomkorsas av västra stambanan.

Vaholms herrgård har under lång tid varit den dominerande egendomen i socknen. Gården kan utmärka platsen för den forna Vads Kungsgård, varifrån Vadsbo härad har fått sitt namn. Några bybildningar i egentlig mening finns inte i socknen, däremot mindre gårdsgrupper vid Berglunda och Askeberga. Tidans tätort tillkom sedan Westergötlands Yllefabrik grundats på 1910-talet. Vattenkraften i ån Tidan har utnyttjats till kvarndrift vid Sträte, Rättaregården och Vad, där nu ett kraftverk finns.

Vid Askeberga väster om tätorten finns en av landets förnämligaste fornlämningar från järnåldern, en 53 m lång skeppssättning anlagd av 24 mycket stora stenblock. Sockenkyrkan är uppförd i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. År 1724 utvidgades kyrkan åt öster med ett tresidigt kor. Intill kyrkan står en mycket ålderdomlig spåntäckt klockstapel.