Timmersdala

Timmersdala i Vadsbo härad ligger i nordligaste delen av Skövde kommun. Socknen omfattar en yta av drygt 10 kvkm, varav ca en tredjedel utgörs av skog på Klyftamon i väster. Utanför det egentliga sockenområdet finns här även några mindre friliggande enklaver. I öster når socknen upp på kanten av Billingens kalkstensplatå, vilken liksom dalen nedanför i huvudsak är uppodlad.

Den äldre bebyggelsen var även efter laga skiftet koncentrerad till trakten sydost om kyrkan samt längs vägen mot Lerdala. I socknens östra utkant fanns på 1800-talet även en tät torp- och backstugebebyggelse. Några större gårdar av hög ålder har däremot inte funnits i Timmersdala. Gästgivaregård fanns länge på Grönegården, men även en tid vid Munkgården. Vid Sixtensgården fanns långt in på 1900-talet en kvarn, ett par garverier har också funnits vid Bronäs. Billingens kalkstens- och skifferlager har varit föremål för omfattande brytning. Hösten 1909 öppnades trafiken på Skara-Timmersdala Järnväg, vilket förde med sig ett uppsving för socknen då ett litet stationssamhälle växte upp i dalen mellan Billingen och Klyftamon. Driften var dock inte särskilt lönsam, och persontrafiken upphörde redan 1932. Godstrafiken fortsatte till 1939, då sträckan Dämman-Timmersdala i sin helhet nedlades, Dämmans kalkbruk transporterade sina produkter på banan till 1951, men övergick då till lastbilar, vilket innebar slutet för järnvägen.

Timmersdalas medeltida sockenkyrka skadades svårt vid ett blixtnedslag 1833 men återuppbyggdes 1838. Tornet tillkom först 1879. I bogårdsmuren finns en ålderdomlig stiglucka.