Sventorp och Suntetorp

Sventorps socken i Kåkinds härad ligger i kommunens östra del. Med ca 60 kvkm är Sventorp den ytmässigt största socknen i kommunen. Före 1892 utgjorde Suntetorp i nordväst en egen socken, dess romanska kyrka raserades dock redan i början av 1600-talet. Merparten av den odlade jorden ligger i socknens södra och västra delar. I norr täcks marken huvudsakligen av skog som tidigare utgjort en del av den stora häradsallmänningen Östra Stöpen.

Genom socknens södra del löper i östvästlig riktning en mäktig ändmorän, bildad i slutet av istiden. På den högsta punkten ligger sockenkyrkan. Skiftet av Sventorps by 1832 lämnade endast en gård kvar i ursprungligt läge. Bybildningar finns egentligen endast vid Björstorp och Lunden, i övrigt ligger bebyggelsen relativt spridd. Till de viktigaste gårdarna hör främst  säterierna Knistad och Suntetorp, men även mindre gårdar som Alebäcken, Frökullen och Halvarstorp har intressanta äldre byggnader.

Förutom jordbruksnäringar har i socknen funnits mejerier, sågar och kvarnar. Fjällakvarn vid Ösan i nordväst är en av mycket få bygdekvarnar som ännu är i drift. Nordost om Alebäcken låg en torvströfabrik och vid Igelstorp tillverkades tröskverk under ett fyrtiotal år. Knistad hade ett tegelbruk för eget behov under 1800-talet.

Vid Igelstorps station utvecklades efter Karlsborgsbanans tillkomst år 1876 ett stationssamhälle. Mellan åren 1924 och 1962 fanns också ett tegelbruk alldeles sydost om järnvägs-stationen. Under 1960- och 70-talen byggdes många småhus och Igelstorp är idag en av kommunens tätorter. Under 1980-talet har stationsbyggnaden rivits och persontrafiken på banan nedlagts. Vid Lilla Kungsryd i öster låg en anhalt med postexpedition, vars byggnad alltjämt står kvar.

Sockenkyrkan byggdes 1766, men skadades svårt vid ett blixtnedslag 1853. Från medeltidskyrkan kvarstår delar av tornet. År 1933 uppfördes Suntorps kapell intill vägen mot Ulvåker, anledningen var det stora avståndet från socknens norra delar ner till kyrkan i Sventorp.