Skövde

Skövde fastighetsregisterområde omfattar förutom Skövde stad även den förutvarande landsförsamlingen. Centralortens bebyggelse berörs ej av denna inventering, varför stadsområdet ej heller närmare beskrives här. Till Skövde hör också den lilla socknen Öm i sydost, men då denna ännu bibehåller prägeln av ett jordbrukslandskap presenteras den under egen rubrik.

Oräknat Öm upptar Skövde, som tillhör Kåkinds härad, en areal av drygt 41 kvkm, i nordväst till stor del belägen på Östra Billingesluttningen och uppe på diabasplatån. Här är marken skogbevuxen med inslag av större eller mindre mossar, bl a den fridlysta Blängsmossen. På kanten av diabasen ovanför Ryd märks fornborgen Ymsingsborg. I nordost ligger ett annat större skogsområde, en del av den forna häradsallmänningen Östra Stöpen. De östra delarna åter, utgörs av svagt kuperad jordbruksmark, som delvis tagits i anspråk för militära övningsfält. Ösan bildar gräns mot Forsby och Sventorp i öster.

Den bevarade äldre bebyggelsen utanför centralorten är i dag relativt spridd, vid Horsås och längs gamla Törebodavägen finns mindre grupper av gårdar och småbruk.

S:ta Helenas kyrka i Skövde är ursprungligen byggd på 1100-talet, men har senare, bl a efter stadsbranden 1759, genomgått betydande ombyggnader. Kyrkans nuvarande exteriör härrör från en större ombyggnad 1888.