Sjogerstad

Sjogerstads socken tillhör Gudhems härad och ligger ca 10 km söder om Skövde. Arealen är i dag 17,6 kvkm. Fram till 1500-talet utgjorde Regumatorp i norr en särskild socken med en egen kyrka. Sjogerstad omfattar i väster en del av den bördiga uppodlade kalkstensplatån på Billingen. Längst i söder når socknen upp på det mindre Borgundaberget. I väster är jorden mer sandhaltig och delvis skogbevuxen. Till Sjogerstad hör också ett mindre område på Billingens diabasplatå väster om Simsjön.

Bebyggelsen är huvudsakligen koncentrerad till bygden kring kyrkan. På västra stambanan fanns här en tid Regumatorps hållplats. En gårdsgrupp av bykaraktär finns också vid Loringa, som också har varit den viktigaste större gården i socknen. Här låg under några decennier på 1900-talet Sofiedals pensionat. I socknen har också funnits mindre industrier såsom kvarn och såg vid Rosån, vidare ett större mejeri samt en ångsåg i Sjogerstad. Rester av tre kalkbruk finns omedelbart öster om rv 48 i norr.

Socknen är mycket rik på fornlämningar och ett större område, som även omfattar delar av Rådene socken, är klassat som riksintresse för kulturminnesvården. Sjogerstad medeltida kyrka låg intill Bussagården men raserades då den nuvarande byggdes ca 500 m mot nordväst. Den nya kyrkan stod färdig 1866, byggd efter ritningar av arkitekten Per Ulrik Stenhammar, som också var upphovsman till Häggums kyrka. Byggmästare var Gustaf Andersson och Johannes Larsson, båda från Varola. Kyrkan är gemensam för Sjogerstads och Rådene församlingar.