Säter

Säters socken i Vadsbo härad omfattar ett område på knappt 25 kvkm i sluttningen från Nordbillingens diabasplatå ned över den odlade kalkstensavsatsen mot slätten vid Frösve i öster. Uppe på diabasen ligger den lilla Vallersjön  på gränsen till Bergs socken. Till Säter hör också en mindre, numera obebyggd enklav i södra delen av Berg. Vegetationen i Nordbillingens östsluttningar är ofta yppig och lundartad. Större delen av socknens yta är landskapsskyddsområde, vid Garparör i norr är ett område på 45 ha avsatt som naturreservat. Den sydöstra delen av Säter var förr en del av den stora häradsallmänningen Stöpen. Där Rånnaån korsas av gamla Mariestadsvägen vid Lunnabro finns en krönt gränssten, eller hejdesten, med inskriptionen "STÖPEN ALLMENNING 1690". Stenen har också markerat gränsen för kronoparken Billingen.

Bebyggelsen i Säter har inte varit samlad i byar utan gårdarna ligger spridda på de stegvisa avsatserna, de flesta på kalkstensplatån. Fem större herrgårdar dominerar, varav särskilt Mölltorp och Kroken äger intressanta byggnadsbestånd.

Billingen har gett upphov till industriell verksamhet i socknen. Vid Mölltorp anlades i början av 1700-talet ett alunbruk som drevs ett drygt hundratal år. Här har också i senare tid funnits ett kalkbruk. Vattenkraften från Luttran och andra bäckar har utnyttjats som drivkraft till både kvarnar och sågar. En ångsåg har också funnits vid Ingasäter.

Sockenkyrkan är av romanskt ursprung men är i nuvarande skick huvudsakligen ett resultat av ombyggnader på 1700- och 1800-talen.