Ryd

Ryds socken i Kåkinds härad upptar en yta av endast 11 kvkm och ligger omedelbart norr om Skövde. Sockenområdet har under de senaste decennierna kommit att allt mer integreras med centralorten, dels efter tillkomsten av Kärnsjukhuset, dels sedan det stora bostadsområdet Södra Ryd vuxit upp intill västra stambanan i öster. Större delen av ytan upptas dock ännu av skogs- och mossmarker, tidigare en sydlig utlöpare till den stora häradsallmänningen Östra Stöpen och del av kronoparken Billingen. I väster når socknen upp till kanten av bergets diabasplatå. Bergssluttningen är huvudsakligen skogbevuxen, med inslag av mindre jordbruk och lövängar. I söder finns två sjöar, Karstorpssjön och Linoljedammen, den senare förut omväxlande kallad Mellomkvarns- eller Prästkvarnsdammen. Mellomkvarn var i början av 1800-talet ett linoljeslageri. Under en hundraårsperiod från mitten av 1700-talet drevs Gustafsbruks pappersbruk vid Kummiltorp. I slutet av 1800-talet fanns en ångsåg intill Stora Järnåsen.

Några bybildningar finns inte i socknen. De två största egendomarna har varit de gamla säterierna Karstorp och Ryd. På Billingens östsluttning återstår några av det trettiotal torp som lytt under Ryd, av själva herrgården finns dock ingen bebyggelse kvar sedan Kärnsjukhuset byggts på gårdens mark. Även Rånna och Kummiltorp omtalas som gamla herrgårdar i socknen. Rånna ligger dock numera huvudsakligen i Säter.

Ryds sockenkyrka kan ha raserats redan under 1500-talet. År 1937 konserverades ruinen efter den lilla absidförseddda romanska kyrkan. Ett nytt kapell har byggts i det moderna bostadsområdet Södra Ryd.