Rådene

Rådene socken hör till Gudhems härad och ligger sydväst om Skövde på sydsluttningen av Billingen, eller Råskeberget som denna del av berget också kallats. Socknen upptar en yta av knappt 15 kvkm. Bergets diabasplatå liksom större delen av sluttningen är skogbevuxen, marken var tidigare kronopark men skiftades år 1838 ut på socknens  byar. Nedanför berget utgörs landskapet av en öppen jordbruksbygd. I norr omfattar socknen en del av Simsjön uppe på platån. Runt sjön har under 1900-talet har ett stort område med fritidshus vuxit upp. Vattenkraften i sjöns utlopp Simsjöbäcken drev i början av 1800-talet åtta kvarnar, bl a vid Herrekvarn och längre söderut vid Kvarnegården. På 1900-talet har ett tagelspinneri funnits vid Herrekvarn.

Socknens dominerande egendom har varit det fd säteriet Rådene, från vilket många av de nuvarande mindre jordbruken är avsöndrade. Herrgårdens corps-de-logi från 1700-talet revs under 1987. Den gamla kyrkbyn skall helt ha försvunnit redan vid enskiftet i början av 1800-talet och någon samlad bebyggelse finns heller inte längre kvar. I sydost vid Hökaberg ligger en grupp gårdar, en rest av den forna byn med samma namn.

Socknens sydöstra del är mycket fornlämningsrik och har klassats som område av riksintresse för kulturminnesvården. Området omfattar även en del av Sjogerstads socken.

Rådene tidigmedeltida sockenkyrka revs 1866, då den nya med Sjogerstad gemensamma kyrkan byggdes. Bogårdsmuren och en stiglucka finns alltjämt kvar och erinrar om den gamla kyrkplatsen.