Öm

Öms socken i Kåkinds härad är numera formellt sammanslagen med Skövde, men då socknen ännu bibehåller karaktären av en jordbruksbygd utan påtagligt samband med fastighetsregisterområdet, presenteras socknen här separat.

Före 1856 hörde Öm till Forsby och hade då gemensam kyrka med denna socken. Landet upptar en yta av endast ca 9,5 kvkm omedelbart öster om Skövde. Största delen är en flack uppodlad lerslätt, endast bruten av mindre skogspartier. Ösan bildar gräns mot Forsby i öster, genom socknen flyter Ömboån som förenar sig med Ösan i norr. Vid Backgården i norr finns en vacker stenvalvsbro från 1899 över Ömboån. Bron har av riksantikvarieämbetet bedömts äga ett framträdande kulturhistoriskt värde.

Ursprungligen var bebyggelsen samlad till två byar, Öm och Bjärby. Skiftet på 1800-talet splittrade helt dessa byar. Socknen har haft en gammal sätesgård i Amundtorp. Gården med sin säregna tornförsedda karaktärsbyggnad är emellertid sedan något tiotal år helt utplånad då den sydvästra delen av socknen införlivats med det militära övningsfältet. Planer på utvidgande av detta hotar nu även den välbevarade gården Tångatorp i söder.

Socknen har inte och lär aldrig ha haft egen kyrka. S:ta Helenas kyrka i Skövde är i dag gemensam för staden och Öm.