Norra Kyrketorp

Norra Kyrketorps socken tillhör Kåkinds härad och ligger omedelbart söder om Skövde stad. Ytan omfattar knappt 22 kvkm, delvis på Billingens branta östsluttning. Socknen upptas till största delen av skogtäckta moränavlagringar med inslag av åkerjord, vilken dock till stor del tagits i anspråk för det militära övningsfältet. I det kuperade landskapet i socknens mitt ligger några mindre sjöar.

Före laga skiftet var bebyggelsen koncentrerad till kyrkbyn och de tre byarna Skultorp, Tovatorp och Hene. Av dessa finns i dag ingen kvar. Vid Skultorps station på västra stambanan växte i början av 1900-talet ett stationssamhälle fram, i dag kommunens största tätort efter centralorten. Själva järnvägsstationen, en träbyggnad revs 1971. Den utan jämförelse viktigaste egendomen har varit det fd säteriet Klagstorp i öster, men även de nu försvunna gårdarna Hene och Kyrketorp hade stora jordinnehav som nu ingår i övningsfältet. Klagstorp är statligt byggnadsminnesmärke sedan 1971.

I socknen finns två kyrkor. Sedan huvuddelen av befolkningen koncentrerats till stationssamhället beslöts att en ny kyrka skulle byggas i detta. Den nationalromantiska kyrkan uppfördes av kalksten 1923-1925 efter ritningar av arkitekten vid Överintendentämbetet Fredrik Falkenberg. Som förebild stod sannolikt Seglora kyrka, vilken då nyligen hade flyttats till Skansen i Stockholm. Byggmästare var JA Gustavsson från Valtorp. Den gamla kyrkan, vars kringliggande bebyggelse numera helt försvunnit, är uppförd på 1100-talet. Kyrkan fick på 1830-talet ett trätorn, som vid en restaurering 1932 ersattes med en enkel klockstapel.