Locketorp

Locketorps socken ligger nordväst om Skövde i Vadsbo härad och har en areal av 32,2 kvkm. Mer än hälften av denna yta är skogbevuxen, av vilken delar tidigare ingick i den stora häradsallmänningen Östra Stöpen. Utan sammanhang med den övriga socknen ligger ett mindre skogsområde kring Dagstorp i sydost vid gränsen mot Tibro. Den odlade jordbruksmarken är relativt koncentrerad till socknens norra del, uppbruten av ett småkuperat skogsparti i öster vid Källsäter. Genom odlingsbygden rinner Klämmabäcken, som tidigare lämnat drivkraft till både kvarnar och sågar.

Bebyggelsen ligger i dag relativt spridd, sedan skifterna på 1800-talet splittrat de gamla byarna. Kyrkbyn låg sydväst om sockenkyrkan och blev helt utflyttad vid skiftet. Vid Källsäter i öster och längs den gamla sträckningen av landsvägen mot Vad i väster finns dock alltjämt gårdsgrupper med byprägel. Gamla sätesgårdar är Ulvängen och Klåvasten. På Klåvasten finns ett utmärkt exempel på de för Frösve och Locketorp karakteristiska stora timrade ladugårdarna från slutet av 1800-talet.

Locketorps medeltida kyrka härjades av en förödande eldsvåda sommaren 1896. Den nuvarande kyrkan uppfördes därefter på den gamlas plats efter ritningar av arkitekten J Wahlström, Skövde. Byggmästare var Johannes Larsson från Varola. Den nya kyrkan invigdes år 1898. Bland inventarierna märks främst det monumentala korfönstret med glasmosaik från 1957, utfört av konstnären Bo Beskow.