Frösve

Frösve socken ligger i Vadsbo härad i norra delen av Skövde kommun. Arealen är drygt 21 kvkm. Socknens norra del är en utpräglad jordbruksbygd, genom vilken Ösan skär en ganska djup fåra i slättlandskapet.

Bebyggelsen är här typiskt placerad i höjdlägen på åsar som genomkorsar den flacka lerslätten, t ex vid kyrkbyn och Klia, som alltjämt bibehåller bykaraktär trots skiftet på 1840-talet. Bland viktigare gårdar kan nämnas Braxtorp, Kliene och Sörbylund. I Frösve finns liksom i Locketorp ett anmärkningsvärt stort antal stora timrade ladugårdar från slutet av 1800-talet. Vattenkraften från Ösan har länge nyttjas för kvarndrift vid Boforsen, Herrekvarn och Ölstorp. Även Sörbylund har haft en kvarn, men denna brann ned i början av 1900-talet.

I söder dominerar en glest bebyggd skogsmark, en del av den forna stora häradsallmänningen Östra Stöpen. I närheten av Åkleby, där stambanan korsar ån, anlades i slutet av 1800-talet ett av landets första växelströmskraftverk, som ännu är i drift. Här låg också under ett 50-tal år på 1800-talet Åkleholms pappersbruk. Mindre industrier har sedan gammalt funnits i socknen. Bland nu nedlagda kan nämnas ett garveri vid Båstorp samt två draglimskokerier vid Altorp och Sikatomten. Vid Åkleby har vidare funnits ett sågverk, i Ulvåker en trätoffelfabrik.