Ljunghem

Ljunghems socken i Gudhems härad är den sydligaste socknen i Skövde kommun. Mer än två tredjedelar av den ca 16 kvkm stora arealen upptas av skogsmark. Den uppodlade jorden ligger huvudsakligen i socknens centrum kring ån Ösan. En stor del av socknen är numera tagen i anspråk för ett militärt övningsfält.

Bebyggelsen är relativt spridd. Ljunghems by låg vid den gamla kyrkplatsen men splittrades vid laga skiftet. En mindre bebyggelsegrupp finns i dag vid Vretens fd hållplats på den sedan 1967 nedlagda Hjo-Stenstorps Järnväg. Bibanan Svensbro-Tidaholm anlades 1876 genom socknens västra del, men är sedan 1956 nedlagd och rälsen är uppriven. Endast en liten banvaktstuga och banvallen minner om järnvägen. De stora godsen Kavlås och Vreten, båda i angränsande socknar, har haft stora jordinnehav i Ljunghem. Större gårdar har annars varit Ljunghem och Stora Krogstorp.

Ljunghems medeltida kyrka raserades när en ny byggdes 1872 nära Vretens gård. Kyrkan är gemensam för Edåsa och Ljunghems socknar och kallas Edhem. Arkitekt var Ernst Jacobsson vid Överintendentsämbetet och byggmästare Per August Hallander från Varola. Den nya kyrkan uppfördes av natursten i nygotisk stil. Vid den gamla kyrkplatsen i södra sockendelen finns bogårdsmuren kvar kring kyrkogården.