Lerdala

Lerdala ligger i den nordvästra delen av kommunen och hör till Vadsbo härad. Arealen är drygt 36 kvkm och upptas huvudsakligen av vidsträckta skogs- och mossmarker på Klyftamon. Endast i dalen söder om sjön Lången, mellan Billingen och Klyftamon, finns en sammanhängande uppodlad lerslätt. I söder övergår Lerdala i Valle härads småkulliga kamelandskap.

Socknen genomkorsades från 1909 till 1952 av Skara-Timmersdala Järnväg, som hade en station strax intill kyrkbyn. Detta och andra faktorer ledde till att ett samhälle uppstod på platsen, i dag en av kommunens tätorter. Den äldre bebyggelsen är i huvudsak samlad till närheten av kyrkbyn, undantagandes mindre koncentrationer vid Kvarnegården och längs vägen upp mot Berg. På Klyftamon har förr legat många torp och småbruk.

Till socknens större gårdar hör Nya Lerdala och Sparresäter, den senare numera skogsbruksskola med nya byggnader. Här drevs även en period under 1900-talets början ett pensionat. Nya Lerdala bevarar å andra sidan ett intressant byggnadsbestånd, delvis av mycket hög ålder. Vid gården har bedrivits småindustrier av varierande slag, några hundra meter söderut står ruinen av gårdens tegelbruk kvar. På flera håll har vattenkraften nyttjas till såg– och kvarndrift, vid Kvarnegården låg ännu i början av 1900-talet fem à sex kvarnar på rad.

Lerdalas 1200-talskyrka har fått sitt nuvarande utseende genom om- och tillbyggnader främst under 1700-talet, då bl a det lilla trätornet tillkom.