Horn

Horns socken ligger i Vadsbo härad i norra delen av Skövde kommun. Landet utgöres av ett långsmalt område med en areal av 18,4 kvkm längs Ösans östsida samt vid åns utlopp i sjön Östen i norr. Landskapet kan karakteriseras som en slättbygd som omsluter markerade åsbildningar i nordsydlig riktning. I söder är höjderna skogbevuxna, i norr dominerar en öppen odlingsbygd. Till Horn hör även ett fristående större område kring Åkleby vid västra stambanan längre söderut längs Ösan, huvudsakligen omfattande småkuperad skogsbygd. Socknen har även skogsskiften på Klyftamon i väster.

Bebyggelsen består främst av bondgårdar, i söder även av småbruk och enstaka torp. Den är karakteristiskt lokaliserad i höjdlägen ovanför den odlade lerslätten. Trots 1800-talets skiften är bebyggelsen ännu som mest koncentrerad vid de gamla byplatserna, där både Horn och Mårum bevarar prägeln av samlade byar vid en bygata. Viktigare större gårdar har varit Herregården och Norra Bosgården, båda i Horns by, samt Axtorp i västra delen av socknen. Vid Axtorp ligger även Horns tegelbruk, som med sina båda ugnsbyggnader är ett av landets bäst bevarade anläggningar i sitt slag. Ett stort mejeri har funnits i Horns by, i utkanten av kyrkbyn finns alltjämt en smedja från slutet av 1800-talet kvar.

Horns kyrka är delvis av medeltida ursprung men fick sitt nuvarande utseende vid en grundlig ombyggnad år 1804.