Häggum

Häggums socken i Valle härad ligger längst mot sydväst i Skövde kommun. Socknen omfattar ett område på drygt 20 kvkm som sträcker sig från Sydbillingens skogstäckta diabasplatå i nordväst ned över den huvudsakligen uppodlade kalkstensplatån. Mossmarker finns uppe på Billingen, samt i sydost på gränsen mot Stenstorp.

Före 1800-talets skiften var bebyggelsen koncentrerad till byarna Häggum och Tovatorp. Häggums kyrkby bibehåller alltjämt karaktären av en tät och samlad by, Tovatorp är en glesare gårdsgrupp som dock hålles samman av den enhetliga falu rödfärgen. Till de större gårdarna i socknen hör Bosgården i Häggums by. Närheten till en hälsokälla väckte planer på en kurort här vid 1800-talets mitt. För övrigt ligger bebyggelsen relativt spridd, där den inte helt utplånats för det på 1950-och-60-talen anlagda Ranstadverket. Här utvanns under en period av ca 15 år uran ur bergets skiffer. Industrin har satt stora spår i kulturlandskapet i socknen. Bäckarna från Billingen har tidigare givit upphov till kvarn- och sågrörelse i mindre format.

Häggums romanska kyrka ersattes år 1864 med den nuvarande, byggd på samma plats. Arkitekt var, liksom för Sjogerstads kyrka, Per Ulrik Stenhammar, byggmästare var Anders Pettersson från Värsås. Delvis inbyggt i bogårdsmuren står socknens äldsta hus, ett sockenmagasin från 1790.