Hagelberg

Hagelbergs socken ligger i Kåkinds härad sydost om Skövde. Socknens areal är drygt 12 kvkm och består huvudsakligen av en tidigare uppodlad lerslätt som i söder övergår i skog. Landet genomflytes av flera mindre vattendrag, alla tillflöden till Ösan längre i norr. Större delen av socknens yta har i sen tid tagits i anspråk för militära ändamål, och bebyggelsen är till stor del försvunnen.

Den kvarvarande bebyggelsen är koncentrerad till vägarna i öster och söder. Av bybildningar återstår inget annat än Tåstorpsgårdarna i öster. I söder återfinns en rad mindre lägenheter på gränsen till skogsbygden. Vid kyrkan, som i dag ligger på övningsfältet, finns ingen bebyggelse kvar. Gårdarna i Hagelbergs by har emellertid på ett tidigt stadium uppgått i Klagstorps egendom. Socknens enda större gård, Ullstorp, revs på 1970-talet och marken ingår nu i övningsfältet.

Av Hagelbergs kyrka är västra delen möjligen från 1100-talet, men det nuvarande utseendet härrör från en omfattande ombyggnad år 1730. En spåntäckt klockstapel, om vilken man vet att den reparerades år 1702, står alldeles intill på kyrkogården.