Götlunda

Götlunda är med drygt 46 kvkm en av de arealmässigt största socknarna i Skövde kommun. Socknen ligger i kommunens nordöstra del och tillhör Vadsbo härad. Ytan upptas huvudsakligen av en skog- och mossrik slättbygd, där odlingsstråken följer vattendrag och höjdsträckningar. I väster och vid Tidan i norr är slätten dock i det närmaste helt uppodlad. Götlunda genomkorsas i sydväst-nordostlig riktning av västra stambanan och länsväg 200 mot Töreboda. Vid skärningspunkten mellan ån Tidan och järnvägen ligger Tidans tätort, delvis inom Vads socken. Samhället presenteras närmare under Vad.

Bebyggelsen är annars främst koncentrerad till byarna Greby, Vallby och Överlunne, och utgörs huvudsakligen av bondgårdar. I Greby har förr funnits en gästgivaregård. I skogsbygden dominerar ensamliggande mindre gårdar eller gårdsgrupper, samt åtskilliga torp och småbruk med rödfärgade byggnader. Vid Kärret i öster har tidigare legat en marknadsplats. Flera fd torp ligger också på skogsskiften som tillhör Flistads och Vads socknar. Viktigare större egendomar i Götlunda har varit Nolgården samt säterierna Gäddeberg och Rosenhaga.

Götlunda kyrka är delvis från 1100-talet, delvis ombyggd efter brand 1670. Innertaket är försett med målningar utförda av Olof Colliander 1732. Klocktornet av trä tillkom på 1840-talet och ersatte då en fristående stapel. Brännemo kapell uppfördes efter ritningar av pastor Ernst Wennerblad år 1919 för sockenborna i skogsbygden i öster.