Forsby

Forsby socken i Kåkinds härad ligger strax öster om Skövde. Den 11,6 kvkm stora arealen upptas huvudsakligen av en flack uppodlad slätt med låga åsar längs östsidan av Ösan. Endast en mindre del i nordost är skogbevuxen. Förutom Ösan, som utgör gräns i väster, genomflytes socknen av Lillån som rinner ut i Ösan vid Karstorp. Kvarnar har funnits både vid Karstorp och Asketorp, den senare är alltjämt i drift.

Någon bybildning i egentlig mening existerar inte längre. Skiftet på 1800-talet upplöste de gamla byalagen Forsby och Asketorp. Viktigare större gårdar är annars de gamla sätesgårdarna Huseby och Gammalstorp. Vid Huseby fanns tidigare en hållplats på den1876 anlagda Skövde-Karlsborgsbanan.

Den lilla sockenkyrkan intar en särställning genom att vara Sveriges äldsta daterade kyrka. En inskription på norra korväggen berättar att den invigdes den 13 aug,1135. Kyrkan bibehåller alltjämt den romanska formen med absidförsett kor. Det plana innertaket dekorerades 1745 med målningar av Johan Risberg från Skövde. Klockstapeln vid kyrkan stod färdig 1704. Ett område kring kyrkan är klassat som riksintresse för kulturminnesvården.