Flistad

Flistads socken ligger i Vadsbo härad i norra delen av kommunen Den 20,5 kvkm stora ytan upptas av bygden närmast öster om sjön Östen, söder om Tidans utlopp i sjön. Landskapet präglas av en i det närmaste helt uppodlad bördig slätt som genombryts av låga åsar i nordsydlig riktning. Genom sjösänkningar åren 1823, 1844 och 1887 utvanns stora arealer odlingsbar mark av den gamla sjöbottnen. Östen är en av landets viktigaste fågelsjöar. På Stenholmen utanför Öja utmärker en minnessten var socknens kolerakyrkogård var belägen.

Bebyggelsen ligger på de små höjderna, och är trots 1800-talets skiften ännu koncentrerad till byarna Flistad, Odenslunda, Snärva och Öja. Särskilt Flistads kyrkby utgör ett gott exempel på en stor samlad by med många äldre byggnader. På en ås i socknens sydvästra del ligger en rad torpställen som hört till gårdarna i Flistads by. Till Flistads socken hör även skogsskiften med enstaka torpbebyggelse, belägna i en enklav inom Götlunda socken, nära kommungränsen mot Tibro.

Sockenkyrkans äldsta delar härrör från 1200-talet men den om- och tillbyggdes efter en förhärjande brand år 1706. Inne på kyrkogården ligger "Kung Ranes hög", en av länets mest monumentala gravhögar från järnåldern. Ett större gravfält finns också på Hyltåsen söder om Flistads by.