Edåsa

Edåsa socken ligger i kommunens södra del och hör till Gudhems härad. Socknen omfattar ett inte fullt 26 kvkm stort område, varav ungefär en tredjedel, huvudsakligen längs Ösan, utgörs av en uppodlad slättbygd. För övrigt dominerar skogs- och mossmarker. Merparten av socknens nordvästra del är numera tagen i anspråk för ett stort militärt övningsfält, vilket fört med sig att i stort sett all bebyggelse utplånats. Öster om Ösan finns smärre koncentrationer av gårdar vid den gamla sockenkyrkan och vid Torestorp. Vid Torestorp har statens mejeriskola varit förlagd. Gästgivaregård har även funnits i socknen. I Edåsa finns flera ladugårdar byggda av gråsten av samma typ som i grannsocknen Varola.

Den dominerande egendomen är herrgården Vreten, ursprungligen utmark, "vret" under Kavlåsgodset. Vid Vreten anlades eventuellt redan i slutet av 1700-talet ett tegelbruk, som var i drift ända till 1942, då det ödelades av eldsvåda. Här fanns utöver tegelbruket även kvarn och mejerier, vidare byggdes i slutet av 1800-talet ett ångdrivet sågverk, som nyligen upprustats och förklarats för byggnadsminne. Strax söder om Vreten passerade från 1873 till 1967 Hjo-Stenstorps smalspåriga järnväg, från vilken ett stickspår gick till gården och dess industrier.

Edåsa medeltida kyrka övergavs när en nybyggdes gemensamt med Ljunghems socken nära Vretens gods 1872. Den nya kyrkan kallades därefter Edhem. Den lilla 1100-talskyrkan skänktes sedermera till Västergötlands Fornminnesförening som här inrättade ett museum. År 1930 övergick kyrkan på nytt i församlingens ägo, och återställdes 1941 för gudstjänstbruk. I samband med detta tillbyggdes ett kolumbarium och en sakristia.