Böja

Böja socken ligger i den nordligaste delen av Skövde kommun. Socknen tillhör Vadsbo härad och upptar en areal av 13 kvkm, till en del omfattande sjön Vristulven i norra delen av Klyftamon. Öster om skogsområdet utgör Böja en tätbebyggd del av den vidsträckta Vadsboslätten, där Kräftån utgör gräns i öster till Låstad i Mariestad. Till Böja hör också en enklav med flera mindre lägenheter vid Skogatorp i Eks socken.

Den äldre jordbruksbebyggelsen är annars nästan uteslutande belägen längs landsvägen och får framför allt norr om sockenkyrkan formen av en utsträckt radby. Även vid Katorp i söder ligger gårdarna på en lång rad. Under 1900-talet har ett stort villa- och fritidshusområde vuxit upp vid Vristulvens östra strand, i mindre utsträckning även vid Århult i väster. I Böja har inte funnits någon större egendomsbildning, ej heller andra torp än soldattorp, vilka låg karakteristiskt placerade i övergången mellan skogs- och odlingsbygden. Av industriell verksamhet i socknen kan främst nämnas ett antal sågverk som anlagts under 1900-talet, men i Katorp har också sandsten brutits för tillverkning av slipstenar. Denna verksamhet pågick från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. I övrigt har jordbruket varit den dominerande näringen.

Sockenkyrkan är delvis av medeltida ursprung men har fått sitt nuvarande utseende huvudsakligen genom ombyggnader på 1600- och 1700-talet.