Binneberg

Binneberg i Vadsbo härad är med drygt 4,6 kvkm yta den minsta socknen i Skövde kommun och en av de minsta i länet. Socknen ligger i kommunens nordligaste del och upptar ett område mellan Billingens nordliga utlöpare i väster och Ösans dalgång i öster. I väster är landskapet mer kuperat och täckt av skogs- och mossmarker. Binnebergsmo utgjorde länge en kronoallmänning. Väster om vägen till Kärrtorp låg kolerakyrkogården, platsen är utmärkt genom en minnessten.

I öster är bygden i sin helhet uppodlad och karakteriseras liksom i grannsocknen Horn av nordsydgående höjdryggar, på vilka bebyggelsen är koncentrerad. Socknens enda egentliga bybildning finns vid kyrkan, där bebyggelsen alltjämt ligger tätt samlad i ett markerat höjdläge. Binneberg var förr något av en centralort för denna del av Vadsbobygden, med tingsplats, gästgivaregård och säte för länsman. Såväl gästgivaregården som tingshuset är bevarade, det senare förklarat som byggnadsminne.

Den lilla sockenkyrkan är ursprungligen uppförd på 1100-talet, men har fått sitt nuvarande utseende efter flera ombyggnader, huvudsakligen på 1700-talet, då trätornet tillkom.