Berg

Bergs socken i Vadsbo härad omfattar en areal på drygt 43 kvkm, till större delen belägen på Billingens nordspets, från den skogtäckta diabasplatån i söder och ner över den uppodlade och tätbebyggda kalkstensplatån i norr. Den stenbundna marken har gett upphov till ett kulturlandskap med många ännu bevarade stengärdesgårdar. Ett större område kring Bergs kyrka har bedömts vara av riksintresse för kulturminnesvården. Löv- och slåtterängarna vid Högsböla äng är sedan 1968 naturreservat. Till socknen hör vidare en del av sjön Lången samt mark i olika delar av Klyftamon. Nordost om berget omfattar socknen en del av den gamla kronoallmänningen Binnebergsmo. Skogen på Billingen har tidigare varit kronopark.

1800-talets skiften splittrade inte helt de gamla byarna, fortfarande finns bybildningar vid Yttersöra, Bergs kyrka och vid Esbjörntorp. Bebyggelsen är också som mest koncentrerad till de bördiga kalkjordarna i norr. På kanten av denna terrass fanns omkring 1920 inte mindre än fem större och lika många mindre kalkbruk, varav Stora Stolan och Dämman var i drift ännu på 1950-talet. Vid socknens största gård Karlsfors har också funnits ett alunbruk på 1800-talet. Vattenkraften i bäckarna har även nyttjats till kvarn- och sågdrift vid Karlsfors. Dämman och Melldala var hållplatser på den kortlivade Skara-Timmersdala järnväg.

Sockenkyrkans torn är sannolikt av medeltida ursprung medan långhus och kor härrör från en grundlig ombyggnad 1774. Endast några meter från kyrkan står ett delvis medeltida sockenmagasin.